logo2.jpg

Prawo pracy

W obecnym systemie prawnym obowiązują bezwzględne regulacje, których celem jest ochrona interesów pracowniczych. Niemniej jednak z punktu widzenia pracownika, nie zawsze samo istnienie właściwych norm gwarantuje, iż czynności podejmowane przez danego pracodawcę nie będą choćby w pewnej mierze krzywdzące. Często na pozór prawidłowe czynności, kryją w swej treści postanowienia dyskryminujące, bądź w inny niesprawiedliwy sposób kształtują gorszą pozycję pracownika. Dlatego też w wielu przypadkach pomoc prawnika może okazać się pomocna. Nasza kancelaria posiada znaczne doświadczenie zarówno na etapie przygotowywania oraz opiniowania umów zawieranych przez strony stosunku pracy oraz innych dokumentów związanych ze świadczoną pracą. Z uwagi na świadczenie usług zarówno na rzecz pracowników jak i pracodawców posiadamy znaczną wiedzę z zakresu tworzonych i stosowanych przez pracodawców regulaminów m.in. pracy czy wynagrodzeń. Nasz zespół wykorzystując zdobytą wiedzę, udzieli odpowiedzi na nurtujące każdego pracownika pytanie, przedstawiając możliwe na gruncie prawa rozwiązania z wyszczególnieniem rozwiązania najkorzystniejszego.

W praktyce najistotniejszą dla pracowników kwestię stanowią odwołania oraz występowanie na drogę sądową. Zasadniczo pracownik ma możliwość wystąpienia na drogę sądową w związku z niemal wszystkimi uprawnieniami pracowniczymi. Postępowania te nie są regulowane już wyłącznie przez przepisy Kodeksu pracy, a konieczne jest uwzględnienie również wymogów stawianych przez przepisy postępowania cywilnego. W zależności od zaistniałej sytuacji konieczne jest określenie roszczenia, a więc wskazania żądanego od pracodawcy zachowania. Przykładowo w przypadku dokonania przez pracodawcę niesłusznego wypowiedzenia stosunku pracy pracownik ma możliwość skorzystania z ochrony, którą gwarantuje mu prawo, jednakże ochrona ta będzie miała miejsce jedynie w przypadku wyraźnego żądania pracownika, poprzez odwołanie się do Sądu pracy. Według własnego wyboru pracownik ma możliwość żądania przywrócenia go do danej pracy lub odszkodowania za bezprawne działanie pracodawcy. W takiej sytuacji najczęstszą przyczyną odwołania pracownika jest niewłaściwe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy. Skuteczność złożonego przez pracownika odwołania w znacznej mierze zależy od właściwego wykazania, na czym dana nieprawidłowość polegała. Należy wskazać zarówno okoliczności faktyczne, przeczące twierdzeniom pracodawcy, jak również należy wskazać na warunki, jakim dane uzasadnienie wypowiedzenia nie odpowiadało. W tym zakresie istotne znaczenie mają wskazówki, jakie znajdują się w orzeczeniach Sądów oraz to, jaka praktyka przyjęta jest na tle rozstrzyganych już spraw. Na skuteczność danego roszczenia pracowniczego często przeważający wpływ ma jego właściwe sformułowanie. Dlatego też zalecamy konsultowanie powstałych problemów z osobami zajmującymi się daną problematyką.

Jeżeli mają Państwo wątpliwość bądź problem w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy, uzyskaniem odszkodowania za mobbing, niezawarciem lub rozwiązaniem umowy o pracę, brakiem świadectwa pracy, z zakresu zakazu konkurencji, czy też chcą Państwo wystąpić z powództwem o ustalenie stosunku pracy lub z tytułu roszczeń związanych z wynagrodzeniem i dodatków pieniężnych, lub też mają Państwo jakikolwiek inny problem z zakresu prawa pracy zapraszamy do skontaktowania się z prawnikami z naszej kancelarii. Niezależnie od przedstawionej sprawy, z cała pewności spotkają się Państwo z profesjonalnym i skutecznym doradztwem oraz prowadzeniem Państwa sprawy.