logo3.jpg

Prawo karne

Ze względu na adwokacki profil kancelarii część naszej praktyki stanowi występowanie w sprawach karnych. Podejmujemy się zarówno obrony w sprawach karnych jak i występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego lub pełnomocnika pokrzywdzonego.

Ze względu na indywidualną specyfikę każdej sprawy karnej trudno jest zbiorczo opisać podejmowane przez kancelarię działania, możliwe jest jednak wskazanie tych, które występują najczęściej. Podejmując działanie w charakterze obrońcy dokładnie analizujemy zebrany dotychczas w danej sprawie materiał dowodowy i nadzorujemy proces jego dalszego gromadzenia. Jeśli w stosunku do klienta stosowany jest areszt tymczasowy to pierwszym działaniem jest wnioskowanie o jego uchylenie lub zmianę na środek łagodniejszy. W każdym stanie sprawy analizujemy także możliwość występowania o umorzenie postępowania lub warunkowe umorzenie. W zależności od stanu faktycznego, nasze działania koncentrują się bądź to na uzyskaniu wyroku uniewinniającego, odstąpieniu od wykonania kary, a jeśli nie jest to możliwe na uzyskaniu łagodnego wymiaru kary lub środka probacyjnego (warunkowe zawieszenie wykonania kary).

W naszej pracy nie zapominamy o tym, że poza aspektami prawnymi już sam fakt prowadzenia przeciwko danej osobie postępowania karnego jest szczególnie ciężkim przeżyciem dla tej osoby i jej rodziny i z tego powodu staramy się otoczyć naszych klientów w takich sytuacjach szczególną opieką.

Działając jako pełnomocnik pokrzywdzonego, poza szeroko rozumianym udziałem w postępowaniu staramy się, o ile przemawia za tym stan faktyczny, o uzyskanie dla naszego klienta możliwych rekompensat poprzez nałożenie na skazanego obowiązku naprawienia szkody lub zapłaty nawiązki.

W ramach praktyki karnej prowadzimy także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie, które opisane są w odrębnym punkcie.

Kancelaria poza ogólną praktyką karną prowadzi także sprawy karne gospodarcze, które opisane zostały w oddzielnym punkcie w zakładce Osoby prawne i przedsiębiorcy.