logo2.jpg

Nieruchomości

Problemy związane z sytuacją prawną nieruchomości stanowią istotny element sytuacji prawnej wielu osób fizycznych. Nasza kancelaria, rozwiązując zgłaszane przez Klientów różnorodne problemy, zyskała, w tym zakresie, znaczne doświadczenie.

Przede wszystkim wskazujemy, iż o ile sprawy te cechują się stosunkową rygorystką i ujednoliconym sposobem postępowania, to do każdej sprawy związanej z sytuacją prawną nieruchomości należy podchodzić w sposób indywidualny. Klienci często zgłaszają się do Kancelarii już wskazując jakich czynności chcieliby, aby dany adwokat się podjął. W naszej ocenie jednak istotną rzeczą jest przede wszystkim przeanalizowanie sytuacji prawnej danej nieruchomości, przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy, aby w ten sposób doradzić zgłaszającej się do naszej kancelarii osobie możliwe rozwiązania, w tym to najwłaściwsze.

Najczęściej pojawiającymi się problemami w związku z nieruchomościami są:

  • Zasiedzenie - jest to instytucja przewidziana w prawie cywilnym, gdzie upływ czasu jako najważniejszy element może doprowadzić do zmiany w sferze własności, poprzez nabycie tego prawa przez osobę będącą w posiadaniu danej nieruchomości. Zasiedzeniu podlegają również niektóre służebności gruntowe oraz użytkowanie wieczyste. Zasiedzieć można nieruchomości zarówno gruntowe, budynkowe jak i lokalowe. Zaznaczyć należy, że również ruchomości podlegają zasiedzeniu. Upływ czasu kształtuje się różnorodnie w zależności od warunków posiadania danej nieruchomości, tj. będąc w złej wierze – co w znacznym uproszczeniu oznacza posiadanie świadomości o tym, iż nieruchomość nam nie przysługuje, konieczny jest upływ lat 30, natomiast gdy jesteśmy w dobrej wierze wystarcza upływ lat 20. Poza wymienionym warunkiem, konieczne jest wykazanie, iż dana nieruchomość znajdowała się w posiadaniu samoistnym. W znacznym uproszczeniu oznacza to, że występująca osoba musi wykazać, iż władała daną nieruchomością w taki sam sposób jakby była jej właścicielem. W praktyce jest to element najbardziej niejednoznaczny. Istotne znaczenie mają tu orzeczenia Sądów, w których znajdują się wskazówki co do właściwego rozumienia tego pojęcia. Opierając się na praktyce, najważniejszą rzeczą, przy występowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, jest wybranie właściwego sposobu wykazywania, iż przesłanki zasiedzenia zostały spełnione, oraz przedstawienie odpowiedniego materiału dowodowego. Nie zawsze dowód, który w czyjejś ocenie przesądza o danym stanie faktycznym, będzie w rzeczywistości o nim przesądzał (np. często podnoszony argument dotyczący opłacania podatku za daną nieruchomość). Dlatego też konieczne jest rzetelne przeanalizowanie każdej sprawy i w oparciu o to, podjęcie decyzji, co do dalszych czynności.
  • Współwłasność - to instytucja polegająca na własności przysługującej niepodzielnie kilku osobom. W jej ramach można rozróżnić współwłasność w częściach ułamkowych, tj. np. współwłasność spadkowa, współwłasność wspólnot gruntowych lub współwłasność łączną, której przykładem jest współwłasność wynikająca ze wspólności majątkowej przysługującej małżonkom, współwłasność wspólników spółki cywilnej. Pomiędzy wskazanymi reżimami istnieją istotne różnice, a przede wszystkim w przypadku współwłasności ułamkowej, współwłaściciel może swoim udziałem rozporządzać, natomiast przy współwłasności łącznej nie może dysponować przysługującymi mu z tego tytułu prawami. Przy współwłasności ułamkowej wskazać należy, iż o ile udział stanowi prawo przysługujące wyłącznie danemu współwłaścicielowi, to jednak prawo własności całości tej rzeczy przysługuje już wszystkim współwłaścicielom. W konsekwencji taka sytuacja może stanowić źródło różnych problemów np. z zakresu ustalenia czy dana czynność stanowiła czynność zwykłego zarządu, a więc czynność do której dokonania miała prawo dane osoba, czy z zakresu zarządu rzeczą wspólną, czy też z zakresu zniesienia współwłasności. Nasi adwokacji pomagają w sprawach z zakresu czynności wiążących się z każdym rodzajem współwłasności.  

Z punktu widzenia każdego właściciela nieruchomości istotne znaczenie ma również możliwość ochrony posiadanej własności. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają duże doświadczenie z zakresu postępowań związanych z nieruchomościami. Nasza pomoc obejmuje podjęcie decyzji co do wyboru właściwej drogi zmierzającej do uregulowania stanu prawnego danej nieruchomości, poprzez przeprowadzenie całego procesu, aż do doprowadzenia do zgodności stanu faktycznego z właściwymi rejestrami, w tym w szczególności w księgach wieczystych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy lub wątpliwości związane z tematyką nieruchomości zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.