logo2.jpg

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie lub skazanie

W ramach praktyki karnej kancelaria prowadzi także sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie lub aresztowanie. Odszkodowania takiego można domagać się przede wszystkim gdy dana osoba w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji została skazana na łagodniejszą karę, lub gdy dana osoba została niewątpliwie niesłusznie tymczasowo aresztowana lub zatrzymana.

Zdajemy sobie sprawę, że w naszym kraju nadal instytucja tymczasowego aresztowania bądź zatrzymania bywa nadużywana. Zdarzają się sytuacje, gdzie ten najbardziej dotkliwy środek zabezpieczający jest stosowany pomimo tego, że nie ma dowodów na udział danej osoby w przestępstwie. W takich sytuacjach, poza podjęciem działań zmierzających do uchylenia aresztu możliwe jest także dochodzenie od Skarbu Państwa rekompensaty. Obejmuje ona: odszkodowanie - wynagrodzenie za szkody materialne poniesione w związku z aresztem a więc najczęściej utracone zarobki i poniesione koszty

Zadośćuczynienie - rekompensata za straty niematerialne takie jak doznane krzywdy, przeżycia związane z przebywaniem w areszcie lub zakładzie karnym, utrata dobrego imienia oraz szereg innych.

Jeśli znaleźli się Państwo w którejś ze wskazanych powyżej okoliczności zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Możemy doradzić Państwu czego można domagać się w danej sytuacji, pomóc w zgromadzeniu materiału dowodowego potwierdzającego wnoszone roszczenia oraz w odpowiednim sformułowaniu żądań, oraz reprezentować Państwa przed Sądem.